پیشرفت پروژه پرند

3 سال پیش
دسته بندی خبر ‌: اخبار پروژه ها
در پروژه مسکونی پرند حدود 50 درصد از آماده سازی سایت انجام شده و در حال حاضر بلوک های مشاعی 2 طبقه در مرحله احداث اسکلت قرار دارند. ضمناً بخشی از بلوک های 3 و 4 طبقه روی پیلوت آماده سازی شده و در مرحله اجرای فونداسیون می باشند. همچنین چند بلوک 3 و 4 طبقه نیز در مرحله اجرای اسکلت قرار دارند.