اهداف تعاونی مسکن

تامین مسکن اعضا

تهیه زمین و احداث خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری آن به اعضا به صورت نقد و اقساط

تامین تسهیلات

تامین تسهیلات مورد نیاز اعم از تسهیلات بانکی و ... برای اعضا

ارتقا سطح معیشتی

ارتقا سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی اعضا در
بخش های عمرانی و ساختمانی و خدمات

رعایت اصول مهندسی در ساختمان ها

رعایت آیین نامه

رعایت کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله

کیفیت ابنیه

تضمین کیفیت ابنیه و نظارت بر پیمانکاران پروژه

HSE رعایت

رعایت کلیه موارد ایمنی انتظامی و بهداشتی

بیانات رهبری

آخرین اخبار پروژه ها

تعاونی مسکن -