پیشرفت پروژه پردیس

3 سال پیش
دسته بندی خبر ‌: اخبار پروژه ها
پروژه مسکونی پردیس در حال حاضر در مرحله آماده سازی و تسطیح محوطه راه ها و محوطه زیر بلوک های مسکونی قرار دارد.